Regulering og vedtak

K8 har vært gjennom en grundig politisk og administrativ behandling. Fra prosjektet første gang ble presentert for arbeidsutvalget til kommunalstyret for byutvikling 3. april 2016, til prosjektet er levert til sluttbehandling våren 2020.

20. juni 2019 legger kommunalstyret for byutvikling prosjektet ut til førstegangsbehandling. Det blir gjort følgende vedtak, med 9 mot 2 stemmer: «Privat forslag til detaljregulering for Knud Holms gate 8, plan 2653, med plankart og reguleringsbestemmelser sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer: Gesimshøyde til høyhuset endres til maksimal kotehøyde + 83,0 (tilsvarende 17 etasjer).»

Innsendt forslag

Sentrumsplanen blir vedtatt av et énstemmig bystyre 11. mars 2019. Bestemmelsen om høyhus i Knud Holms gate 8 blir vedtatt med 59 mot 8 stemmer: «Det kan etableres høyhus som ikke avviker i vesentlig grad fra eksisterende byggehøyder i kvartalet.»

Sentrumsplanen

Plan 2653 blir vedtatt av Stavanger kommunestyre 31. august 2020 med 53 mot 14 stemmer: «Gesimshøyden til høyhuset skal være maksimalt kotehøyde +78,9 (tilsvarende 16 etasjer). »

Vedtatt plan