Historien

St. Olavs-kvartalet har vært under utvikling de siste 100 år. Kulturhistoriske verdier i området ligger i villabebyggelsen langs Knud Holms gate og tidligere park i sammenheng med Tivolifjellet fra hermetikktiden. Området er en del av Trehusbyen og ligger delvis innenfor Middelalderbyen. Høsten 1980 blir nye utbyggingsplanene for St. Olavs-blokkene kjent. Våren 2016 blir det kjent at Base Property vil bygge et høyhus i Knud Holms gate 8, i tråd med forslaget til ny sentrumsplan. Denne blir vedtatt 11. mars 2019. 31. august 2020 vedtar kommunestyret prosjektet med stort flertall (54-13).

Tidslinje

Utbyggingsplanene for St. Olav begynner å bli kjent og Aftenbladet skriver på lederplass at det ikke er snakk om for eller imot, men vent og se.

 

12. september 1980

Aftenbladet presenterer utbyggers så langt endelige planer.

 

3. oktober 1984.

Aftenbladet skriver på lederplass at sjelden har noe byggeprosjekt blitt møtt med sterkere fy-rop.

 

4. oktober 1984

Bystyret godkjenner utbyggingen. Per A. Thorbjørnsen (V) karakteriserer det som et makkverk.

 

25. juni 1985

Fylkesmannen stopper prosjektet, bystyret beslutter å lage en helt ny reguleringsplan.

 

13. desember 1985

Aftenbladet presenterer noe som ligner på dagens bygningsmasse.

 

28. januar 1986

Ny utforming presenteres i Aftenbladet. Ligner også på det vi kjenner i dag.

 

29. januar 1986

Protester fra Kannikbakken 6.

 

5. februar 1986

Føljetongen fortsetter, denne gangen med at byggetegningene har gitt politikerne et feil beslutningsgrunnlag.

 

19. februar 1986

Kranselag.

 

4. februar 1989

Forslag til ny sentrumsplan presenteres på en pressekonferanse i Rosenkildehuset. Høyhus i St. Olav ligger inne, ingen av mediene nevner dette.

19. november 2014

Daglig leder Alfred Ydstebø og prosjektleder Andreas Poulsson presenterer planene til Base Property og Borderholm i arbeidsutvalget til Kommunalstyret for byutvikling (KBU).

3. april 2016

Første artikkel om KH8 i Aftenbladet, «Wedler og Ydstebø vil bygge høyt».

 

6. april 2016

Kultur- og debattredaktør Solveig Grødem Sandelsom skriver kommentar i Aftenbladet. «Skal vi bygge høyt i Stavanger, så la oss nå gjøre det skikkelig.»

7. april 2016

Politiske uttalelser i Aftenbladet. Raustein (Frp): «Midt i blinken.» Olsen (H): «Det er et interessant prosjekt, ikke avskrekkende i det hele tatt.» Nordtun (Ap): «Også vi er positive til arbeidsplasser i sentrum, der transporten til og fra ikke er basert på privatbil. Høyden på bygget er det viktigste ankepunktet.» Lunde (V): «Umiddelbart synes jeg dette blir altfor høyt og et fremmedelement i byen vår.»

7. april 2016

Det avholdes arkitektkonkurranse, der de fem kandidatene blir bredt presentert i Aftenbladet 25. august. Det kommer litt syrlig fram at både Ydstebø, Poulsson og Wedler er i juryen.

Juni 2016

Aftenbladet, RA og NRK presenterer «Breiavatnet Lanterna» som vinner av arkitektkonkurransen.

13. september 2016

Pressemelding som blir sitert av Aftenbladet/RA/NRK, «Base kjøper ut Borderholm».

17. november 2016

Base Property presenterer planene for byens partigrupper.

Høst/vår 2016/2017

Flere debattinnlegg i Aftenbladet og RA går imot høyhusplanene, Hoffmann, Høiland, Grimnes.

2016/2017/2018

Det blir kjent gjennom Aftenbladet at administrasjonens reviderte sentrumsplan legger opp til 8 etasjer i Knud Holms gate 8. Det er hensynet til solforholdene på Tivolifjellet som er begrunnelsen.

15. juni 2017

KBU stemmer ned forslaget fra administrasjonen om 8 etasjer og vedtar med 6 mot 5 stemmer forslag fra Høyre. «Det tillates høyhus med inntil 26 etasjer.» Ap og MDG stemmer subsidiært for «det kan bygges et høyhus som ikke avviker i vesentlig grad på eksisterende maks byggehøyder i kvartalet».

28. september 2017

Kommunalutvalget vedtar forslag fra Ap med 7 mot 2 (SV og V) stemmer. «Det kan bygges et høyhus som ikke avviker i vesentlig grad på eksisterende maks byggehøyder i kvartalet.»

24. oktober 2017

Fylkesutvalget avviser fylkesrådmannens innsigelse mot skygge på Tivolifjellet. Stryker innsigelsen mot stemmene fra V og MDG.

20. mars 2018

Det gjøres dagslysberegninger og 16 leiligheter i St. Olavs gate 2 og 4 blir utpekt som de mest skadelidende, også med hensyn til utsyn. Eierne blir kontaktet og invitert til et møte for å drøfte ulemper/kompensasjon. Flere av dem skriver under intensjonsavtale for salg.

Våren 2018

Aftenbladet støtter forslaget om høyhus i Knud Holms gate 8 på lederplass.

 

17. april 2018

Aftenbladet med reportasjen «St. Olav-beboere vil ikke ha nytt høyhus midt i glaningen».

 

14. mai 2018

RA med reportasjen «Frykter 18 etasjers Ydstebø-blokk».

 

6. september 2018

KBU vedtar énstemmig oppstart av detaljregulering. «Stavanger kommune fastsetter foreliggende planprogram, datert MAD AS 24.08.2018, for utarbeiding av plan 2653P. Detaljregulering av Knud Holms gate 8 med følgende tillegg: Alle alternativer skal vises med skrånende takprofil mot Atlantic hotel.»

13. september 2018

Rådmannen leverer endelig innstilling til ny sentrumsplan: «Knud Holms gate 8; det kan etableres høyhus som ikke avviker i vesentlig grad fra eksisterende byggehøyder i kvartalet.»

21. januar 2019

KBU vedtar rådmannens forslag mot Venstres endringsforslag om maksimal byggehøyde på 8 etasjer, forslaget får bare én stemme. Venstre foreslår også at det ikke må falle skygge på Tivolifjellet, dette forslaget får i tillegg Miljøpartiet De Grønnes stemme.

14. februar 2019

Kommunalutvalget går enstemmig inn for rådmannens innstilling. Venstre trekker forslagene fra KBU og SV stemmer også for innstillingen.

5. mars 2019

Bystyret går inn for rådmannens innstilling med 59 mot 8 stemmer: «Knud Holms gate 8; det kan etableres høyhus som ikke avviker i vesentlig grad fra eksisterende byggehøyder i kvartalet.» SV tar opp igjen Venstres forslag fra KBU om maks 8 etasjer og får dermed deres fem stemmer, i tillegg til to av tre fra eget parti. Også uavhengige Torfinn Ingeborgrud stemmer imot høyhus.

11. mars 2019

KBU gjør følgende vedtak: Privat forslag til detaljregulering for Knud Holms gate 8, plan 2653, med plankart og reguleringsbestemmelser sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer: Gesimshøyde til høyhuset endres til maksimal kotehøyde + 83,0 (tilsvarende 17 etasjer). I tillegg skal takutformingen bearbeides og i større grad harmoniseres og gi en god profil sammen med omkringliggende bebyggelse. Toppetasjen skal også inneholde en publikumsrettet takterrasse med en størrelse på omkring 20 % av arealet i toppetasjen. Ny takform skal sikres gjennom byggegrenser i plankart til andregangsbehandling. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10.

20. juni 2019

Fylkesutvalget avviser fylkesrådmannens innsigelse mot høyden på det innleverte forslaget med kote + 83 meter. Fylkesutvalget avviser også Riksantikvarens innsigelse om skjemmende utsikt fra Middelalderbyen. Begge innsigelsene avvist med 13 mot 2 stemmer.

1. oktober 2019

Riksantikvaren reiser innsigelse til reguleringsplan for Knud Holms gate 8, da utformingen og høyden på bygningen vil ha negativ innvirkning på landskapsrommet med Breiavatnet og domkirken, og medføre fare for utilbørlig skjemming av domkirken. Tiltaket er i konflikt med de nasjonale kulturminneinteressene som er knyttet til middelalderbyen Stavanger med domkirken  Tiltaket er også i konflikt med nasjonale kulturminneinteresser knyttet til NB!-områdene i Stavanger sentrum.

4. november 2019

2. mars frafaller Riksantikvaren innsigelsen under følgende forutsetning: «Med sin reduserte høyde er alternativ 3A innenfor det kommunestyret i Stavanger definerer som «ikke vesentlig» høyere enn omkringliggende byggehøyder, og vil ikke motsette oss at dere går videre med utkastet.»

 

1
2. mars 2020

Alternativ 3A leveres til andregangsbehandling, det har en kotehøyde på + 78,9 og en etasjehøyde på 16.

6. mars 2020

Riksantikvaren bekrefter overfor Stavanger kommune at de har fått nye illustrasjoner som er tilstrekkelige til at Riksantikvaren kan ta stilling i saken: «Riksantikvaren har dermed ikke innsigelse til et planforslag som holder seg innenfor den angitte høyden på 78,9 m, og planforslaget kan vedtas med denne høyden.»

23. mars 2020

Utvalg for by- og samfunnsutvikling støtter med 8 mot 3 stemmer kommunedirektørens innstilling: «Foreliggende planforslag anbefales vedtatt. Saken legges fram for kommunestyret for endelig vedtak.»

9. juni 2020

Aftenbladet tar stilling til saken.

 

leder aftenbladet
11. juni 2020

Kommunestyret støtter med 49 mot 18 stemmer kommunedirektørens innstilling: «Foreliggende planforslag anbefales vedtatt.»

15. juni 2020

Riksantikvaren erklærer kommunestyrevedtaket ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil.

17_12543-145 Ugyldig planvedtak - plan 2653 2571467_1_1
19. juni 2020

Kommunestyret behandler saken på nytt og vedtar kommunedirektørens innstilling, denne gangen med 53 mot 14 stemmer.

31. august 2020

Søknad om rammetillatelse sendt Stavanger kommune.

15. januar 2021

Utvalg for by- og samfunnsutvikling behandler klager som kom i forbindelse med kommunestyrevedtaket 31. august 2020. Klagene tas ikke til følge, men «oversendes Statsforvalteren i Rogaland for endelig behandling, jf. plan- og bygningsloven § 1-9».

15. april 2021

Stavanger kommune gir rivetillatelse for Misjonskirken.

20. april 2021

De første rivearbeidene av Misjonskirken starter.

9. juni 2021

Avdeling for bymiljø og utbygging godkjenner plan for utomhusanlegg til rammesøknad.

10. juni 2021

Statsforvalteren i Rogaland avviser innkomne klager og stadfester bystyrevedtaket fra 31. august 2020. Statsforvalteren har ved behandling av klagesaken lagt stor vekt på hensynet til det lokale selvstyre. Vedtaket kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan.

30. juni 2021

Base Property inngår utbyggingsavtale med Skanska verdt NOK 480 millioner.

1. juli 2021

Oppstart grunnarbeider: Sprenging, boring, meisling, pigging og bruk av støyende maskiner.

1. oktober 2021

Oppstart betongarbeider: Grunnarbeidene ferdigstilt etter planen. Byggegropen er rundt 14 meter dyp.

1. mars 2022

Sperreskål! Bygget er tett. Alle som jobber på eller med bygget var samlet til pølsefest i 10. etasje for å markere denne milepælen.

28. oktober 2023

Innflyttingsfest for Misjonskirken, tar i bruk både 3. etasje og kirkesalen i U1.

27. februar 2024

Café ilo åpner i første etasje.

20. februar 2024

Den offisielle åpningen av bygget ble markert med en stor fest. Byggherre Alfred Ydstebø til venstre, ordfører Sissel Knutsen Hegdal til Høyre.

7. mars 2024

Aftenbladets arkitektturanmelder Anders Rubing lander på terningkast fem. Hans største innvending er at bygget burde vært høyere.

10. mai 2024

Base selger K8 til Storebrand. Salget skjer nå, men Base skal ha prosjektledelse og forvaltningsansvaret i en periode framover. Prisen er rett i underkant av 1,1 milliarder kroner.

13. juni 2024